dimarts, 1 de desembre del 2020

El conte de mai acabar


El conte de mai acabar ... 


“El Govern tanca a partir de demà tots els centre educatius de Catalunya...” 12/03/2020


El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, seguint instrucció del Departament de Salut i com a mesura excepcional per contenir el coronavirus, ha pres la decisió de tancar a partir de demà, divendres 13 de març, tots els centres educatius del país, i per tant, han quedat suspeses les classes en horari lectiu i les activitats extraescolars 


“Criteris generals per a l’organització de les activitats de lleure educatiu, estiu 2020...” 2/6/2020

La importància del lleure en el desenvolupament de la infància i adolescència. Les activitats d'educació en el lleure en general, i en particular les que tenen lloc a l'estiu, compten amb una llarga tradició a Catalunya i contribueixen de forma notable al creixement integral d'infants i joves, així com a la creació d'una societat més responsable i compromesa. Les activitats d'educació en el lleure en les quals participen persones menors de 18 anys, són una eina educativa de primer ordre i una gran oportunitat perquè nens, nenes i adolescents gaudeixin d’un lleure de qualitat i amb transmissió de valors.


“S’obren les inscripcions, colònies de l’estiu”

Les activitats de lleure s’adaptaran als protocols per la COVID-19, amb més activitats a l’aire lliure i grups reduïts 10/6/2020

dimecres, 28 d’octubre del 2020

FAQS Plan Mecuida

 

Quines són les situacions extraordinàries que recull el Plan Mecuida?

• Quan sigui necessària la presència de la persona treballadora per a l'atenció de persones que, per raó d'edat, malaltia o discapacitat, necessiten de cura personal i directe com a conseqüència de la COVID-19.

• També, quan hi hagi decisions adoptades per les autoritats relacionades amb la COVID-19 que impliquin tancament de centres educatius i/o d'aules concretes o de qualsevol altra naturalesa que dispensessin cura o atenció a la persona necessitada dels mateixos.

• Quan la persona que fins al moment s'hagués encarregat de la cura o assistència directes dels familiars indicats no pogués seguir fent-ho per causes justificades relacionades amb la COVID-19.


L'empresa està obligada a concedir-me l'adaptació de jornada si es donen les        circumstàncies que estableix el Pla?

La persona treballadora i l'empresa hauran de fer el possible per arribar a un acord, tot i que és prerrogativa de la treballadora dir en què consistirà l'adaptació de jornada, que ha d'equilibrar les seves necessitats de cura i les necessitats organitzatives de l'empresa. 

Per tant, ha de ser justificada, raonable i proporcionada.

En què pot consistir l'adaptació de la jornada?

L'adaptació de jornada consisteix en la distribució del temps de treball o qualsevol altre aspecte de les condicions de treball, per poder atendre el familiar, i que poden ser:

• Canvi de torn.

• Modificació d'horari.

• Horari flexible.

• Jornada partida o continuada.

• Canvi de centre de treball.

• Modificació de funcions.

• Canvi en la forma de prestació de la feina, inclou el treball a distància.

• Qualsevol altre canvi que estigués disponible a l'empresa o que pugui implantar-se, però sempre de forma temporal i excepcional.


És important recordar que el Reial decret Llei de treball a distància no s'aplica per a les situacions excepcionals provocades per la pandèmia

Fins quan es poden tenir aquestes mesures?

Les mesures incloses en el Pla Em Cuida han quedat prorrogades  fins el 31 de gener de 2021.

Quines novetats estableix el Pla respecte de la reducció de jornada per causa de la COVID-19?

El Pla Mecuida esmenta el dret a la reducció de jornada, tal i com ho regula l'Estatut dels Treballadors en l'article 37, 6 i 7, amb dues peculiaritats donada la situació excepcional de la COVID-19, suposant en tot cas reducció del salari:

• Ha de ser comunicada a l'empresa amb 24 hores d'antelació.

• Pot arribar al 100% de la jornada si fos necessari. Ha de ser justificada, raonable i proporcionada en atenció a la situació de l'empresa.

Si ja tenia concedida una adaptació i / o reducció de jornada, abans de la pandèmia, puc renunciar o modificar aquesta situació?

Sí, es pot renunciar temporalment a aquest dret ja concedit i també es tindrà dret a modificar les condicions, sempre que es donin les circumstàncies excepcionals de necessitat de cura per raons de la COVID-19.

La sol·licitud de modificació es limitarà al període excepcional de durada de la crisi sanitària.

                                                                              Fes clic a la imatge👇  

dimarts, 20 d’octubre del 2020

Què és la nòmina? Com es calcula el meu sou?

En moltes ocasions ens preguntem per a què serveix la nòmina i sobretot com es calcula el nostre sou. 

És important ser conscient de la importància de la nòmina, ja que és el document que justifica la liquidació i pagament del salari. Té la funció d’informar el treballador de totes les dades referides a la seva relació laboral amb l’empresa, i és un document útil perquè:

 • Garanteix que l’empresari compleix amb la seva obligació de pagar el salari.
 • Ajuda el treballador a entendre totes les quantitats que inclou la nòmina i per corregir errors, per això és important que el treballador conservi totes les seves nòmines.
 • És un document fonamental per futures reclamacions de quantitats davant l’Autoritat Laboral, i per la comprovació d’indemnitzacions en cas d’acomiadament.
 • La nòmina pot utilitzar-se com a prova que existeix una relació laboral, tot i que no es tingui contracte per escrit.
 • És un document que permet comprovar que el treballador ha cotitzat, i la quantitat per la qual cotitza, i per tant una prova per futures reclamacions en matèria de pensions de jubilació, etc. Igualment permet comprovar i reclamar en matèria d’IRPF.
 • Permet comprovar que el salari mínim que per cada categoria professional estableix el conveni és el que realment es paga als treballadors. En definitiva, permet comprovar que una empresa aplica l’estructura salarial fixada al conveni.

                                                 Fes clic a la imatge per saber com calcular el teu salari👇 dilluns, 28 de setembre del 2020

FAQs: Covid-19 curs 20-21

Grups bombolla, què són?

Es tracta de grups estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora. Poden formar part d'aquest grup altres docents o personal de suport educatiu, si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Una persona de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup estable.

Aquestes persones tenen una relació propera i molt quotidiana. Això els hi permet, que no sigui necessari requerir la distància física de seguretat establerta en 1,5 metres, ni l’ús de la mascareta.

L’eficàcia d'aquesta mesura es basa en l’estabilitat d’aquests grups, no pas en fixar el nombre d’integrants. En el cas que altres persones s’hagin de relacionar amb els grups bo
mbolla o que entre aquests es relacionin, s’han de complir les mesures de protecció individual, la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible mantenir-la, l’ús de la mascareta. 

Qui i quan ens hem de rentar les mans? 

És una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes, així com la del personal docent i no docent.

Infants i adolescents: A l'arribada i a la sortida del centre educatiu, abans i després dels àpats, d'anar al WC i de fer les activitats.

Personal que treballa al centre: A l'arribada al centre, abans de contactar amb els infants, abans i després de tocar aliments, tant dels infants com els propis, també abans i després d’anar al WC o d’acompanyar un infant, i abans i després de mocar un infant. Un mínim d’una vegada cada 2 hores.

Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans. És important promoure el rentat de mans correcte i la seva importància, així com col·locar cartells informatius al respecte.

Què fem si algú té símptomes?

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:

1. Portar-lo a un espai separat, d'ús individual.
2. Col·locar una mascareta quirúrgica a la persona amb símptomes i a qui l’acompanya.
3. Contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.
4. Si presenta símptomes de gravetat, trucar també al 061.
5. El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar i aquest a salut pública.

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. 

Si estàs contractada per una empresa externa al teu centre de treball, informa-la de la nova situació.


dimarts, 15 de setembre del 2020

Benvingut curs 2020/2021

Ens  toca  tonar  a  classe ! 

Després de l’experiència del curs passat per culpa de la Covid-19, sembla que aquesta tornada serà també diferent de la d'altres anys. Així, comencem un curs nou, amb incertesa o fins i tot preocupació pel que pugui passar els pròxims mesos, tant en el nostre lloc de treball com amb nosaltres mateixes/os. Els espais i les rutines es podran veure afectades i ens caldrà un temps per adaptar-nos, però segur que com cada any anirem amb el mateix objectiu de sempre, fer una bona feina!

Les companyes d'USOC LLEURE ja hem començat també a treballar. Ens posem a la vostra disposició per trobar respostes a les preguntes que surtin de tot allò que afecta la nostra feina i també per buscar solucions a les dificultats que puguem trobar.

Dit això, només resta desitjar-vos una bona tornada i recordar-vos que som aquí per donar veu al lleure i aquest any més que mai creiem que hem de fer-nos veure.

Diga'ns la teva!

Equip del Lleure Educatiu i Sociocultural USOC


dimarts, 30 de juny del 2020

Volem Saber - Especial Activitats Estiu-


A quina distància han d’estar els infants com a mínim? 

1,5 metres.

Els infants d’un mateix grup de convivència si van amb mascareta poden estar a menys de 1,5 m. de distància per jugar entre ells? 

Sí. La mascareta és obligatòria en infants a partir de 6 anys, quan no es pot mantenir la distància i recomanable en infants de 3 a 5 anys.

Es poden donar abraçades? 

Es pot fer una abraçada a un infant que ho necessiti, fent ús de la mascareta.


Les monitores han de prendre la temperatura i fer el registre o només les famílies? Cal registrar la temperatura dels monitores?

Les famílies fan la comprovació de temperatura i símptomes a casa, els monitors anoten si els pares ho han fet mitjançant una marca. Els monitors també s'han de prendre la temperatura i comprovar si tenen símptomes a casa.
Amb la declaració responsable de la família, diàriament presentat, no cal mesurar temperatura?

Amb que cada dia informi la família que ha pres la temperatura de l'infant i està per sota de 37,3ª i que no té símptomes, en el cas dels casals, és suficient, en el cas de colònies, la prenen els monitors.

A les tardes del casal si tenim menys infants, es pot canviar el grup de convivència? 

Cal organitzar-los per evitar el contacte entre infants de diferents grups de convivència, en la mesura del possible.

Si un monitor ha portat sempre mascareta i es detecta un cas probable en un infant del seu grup
de convivència, tampoc pot tornar al casal el dia següent?
 

Si és el monitor de la unitat de convivència, el contacte amb l’infant haurà estat força estret i continuat. Per tant, el més recomanable seria que no torni fins a disposar del resultat. 

Si tenim sospites d’un cas de possible contagi amb simptomatologia compatible i no se li ha fet la prova, cal aïllar al grup i anul·lar el casal amb aquell grup de convivència? 

En el moment que detectem un infant amb simptomatologia compatible, demanem a la família que reculli l’infant i es posi en contacte amb els seu centre d’atenció primària per a confirmar/descartar el diagnòstic. Els infants de la unitat de convivència finalitzaran la jornada de casal evitant el contacte amb la resta de grups i no es reincorporaran fins que arribi la confirmació que el resultat ha estat negatiu. Si fos positiu, des del Sistema Sanitari (Salut Pública o Atenció Primària) es posarien en contacte amb els responsables de l’activitat.

Les persones monitores amb malalties immunosupressores poden treballar al casal? I les embarassades? Poden treballar? 

Les persones que pateixen malalties immunosupressores es consideren de risc, per tant cal que valorin amb els seus equips mèdics la idoneïtat de participar en l’activitat. Les persones embarassades són considerades un grup d’especial consideració. Hauran de posar-se en contacte amb el servei de Prevenció de Riscos Laborals.


Taula orientativa per a la desinfecció de materials


En un mateix menjador (i respectant les distàncies) poden haver diferents grups de convivència? Hauran de ser els mateixos monitors/es els que els serveixin? 

Si per organització hi ha de coincidir més d’un grup de convivència, cal respectar les distàncies i mantenir el menjador molt ben ventilat. Idealment, és la persona monitora de la unitat de convivència la que serveix als infants del seu grup. Per servir, és recomanable l’ús de mascareta.

És obligatori que els que paren taula i serveixen el menjar tinguin formació en manipulació d'aliments? 

Sí. És una de les condicions que demana el Reglament 3484/2000 de higiene dels menjars preparats, així com els Reglaments Comunitaris d’higiene dels aliments. Tothom que treballa manipulant aliments a major o menor grau necessita aquesta formació. 

divendres, 22 de maig del 2020

VOLEM SOLUCIONS PER COBRAR ELS ERTOS


Fa més de dos mesos que moltes persones hi som en situació d'ERTO. Moltes patim situacions irregulars i per aquest motiu o no cobrem o ho fem en unes condicions que no ens pertoquen.


Cada dia fem moltes reclamacions al SEPE, aquest normalment no ens respon i quan ho fa no ens dona solucions a les incidències que els hi envien.


Sense una solució als problemes d'avui creiem que en poques setmanes tota aquesta situació d'angoixa i desemparament es pot agreujar encara més, quan finalitzi el curs escolar i totes les persones que som fixes discontinues deixem d'estar en situació d'ERTO per passar a l'atur.Si aquesta és també la teva situació, respon el qüestionari i el farem arribar a la Direcció provincial del SEPE. 


Clica a la foto per accedir al formulari

Totes les accions sumen

Volem aconseguir que de veritat ningú es quedi enrere. Volem un #LleureDigne.


divendres, 8 de maig del 2020

EDUCACIÓ 0-3

EDUCACIÓ INFANTIL... 
LA GRAN OBLIDADA EN AQUESTA PANDÈMIA 

Moltes treballadores, donen la veu d'alarma sobre com aquesta etapa educativa està sent tractada durant aquesta crisi sanitària, social i econòmica com un sector de segona classe, com a "maestrilles" de baix nivell, meres cuidadores de nens i nenes, i això no es pot permetre. 

Des de la Federació d’Ensenyament de la USOC, sempre hem defensat el caràcter educatiu d'aquesta etapa, que a més té un component assistencial. I per als seus treballadors hem demanat la mateixa consideració laboral i professional que per a la resta dels docents. 

La polèmica obertura dels centres d'Educació Infantil, si no estaven ja les coses prou complicades, amb l'últim anunci fet pel Govern torna a sembrar encara més incertesa en el sector. Es permetrà l'obertura de centres d'Educació Infantil per a nens, els pares dels quals certifiquin que estiguin treballant fora de casa. 


Aquest anunci, en comptes de tranquil·litzar, ha generat noves inquietuds: 
 • Quines mesures de protecció han de tenir les persones treballadores: docents, tècniques, auxiliars, personal de neteja o menjador? 
 • Com es mantindrà el distanciament social de 2 metres amb nens molt petits tant a l'aula com al pati? 
 • Com s'han de dur a terme les tasques d'higiene dels nens? 
 • Com es manté la distància social per donar-los el menjar? I per aixecar-se del llit? 
 • Portaran les màscares de casa? Marcades? 
 • Com es fa perquè no es toquin la cara, el nas o els ulls?
 • Com fer perquè no es tregui la màscara un nen de 1, 2, 3 anys? O, millor dit, que se la posin ells? ₋ I guants, han de portar guants?
 • ...


El que les treballadores exigim és sentit comú i garanties, no improvisacions i decisions mediàtiques.

Resulta contradictori que si a nivell general s'està demanant una "desescalada" en què es recomana el distanciament social, una de les primeres mesures sigui la incorporació a les escoles del grup més vulnerable, els nadons, els que no entenen ni de distanciament social, ni de màscares, ni de guants i molt menys de coronavirus.

Finalment, instem a totes les administracions a donar suport als centres d'Educació Infantil perquè puguin mantenir la seva oferta educativa. Si no, el futur laboral de centenars de treballadores serà molt incert.
Fes clic a la imatge 👇


dissabte, 14 de març del 2020

IMPORTANT

Avui hem estat reunits la mesa del lleure per signar finalment aquest document en aquest moment. Esperem el decret llei que es creu que sortirà demà hauria de permetre l'ERTE en les millors condicions.dissabte, 7 de març del 2020

8 DE MARÇ


El nostre es un sector precari i totalment feminitzat. Per això, als comitès on la USOC som presents:

- Impulsem la revisió dels Plans d'Igualtat antics per tal d'actualitzar-los i millorar-los.

- Participem a l'elaboració de nous Plans d'Igualtat.

- Exigim que els protocols d'assetjament sexual i per raó de gènere siguin accesibles i donin una resposta ràpida i eficaç a les víctimes.

- Fem propostes de millora per cobrir les demandes de les treballadores en termes de conciliació de vida laboral i personal.

I seguim treballant cada dia per aconseguir trobar i eliminar, al nostre sector, qualsevol situació que pugui perjudicar a les dones pel simple fet de ser dones.
LES MATEIXES CAPACITATS, 
LES MATEIXES OPORTUNITATS

dijous, 5 de març del 2020

Coronavirus

Com es transmet?

Per via respiratòria a traves de petites gotes que s'expulsen en tossir o esternudar o a través d'objectes que hi estiguin contaminats

Quin és el període d’incubació?

Entre 2 dies i un màxim de 14.

Els símptomes • Febre, dificultat per respirar, tos o malestar general.
 • En casos més greus: pneumònia, insuficiència renal i altres complicacions.
 • Els casos més greus, generalment, succeeixen en persones grans o que pateixen alguna comorbiditat com la malaltia cardíaca, malaltia pulmonar o problemes d’immunitat.
La prevenció: com actuar

Si en tornar d'un viatge on s'han detectat casos de la malaltia, o bé es presenten símptomes respiratoris s'ha de comunicar als serveis sanitaris.

Tractament

Actualment no existeix un tractament específic per al nou coronavirus però sí molts tractaments per controlar els seus símptomes, per la qual cosa, l’assistència sanitària pot millorar el pronòstic.

Mesures de protecció

Les mesures genèriques de protecció individual enfront de  malalties respiratòries inclouen dur a terme:

 • una higiene de mans freqüent (rentat amb aigua i sabó o solucions alcohòliques)


 • evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts.


 • mantenir una distància de dos metres aproximadament amb les persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda.


 • tapar‐se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar‐se les mans de seguida.


 • evitar compartir menjar ni estris (coberts, gots, tovallons, mocadors,...) i altres objectes sense netejar‐los degudament.


 • No s’han de prendre precaucions especials amb els animals a Espanya, ni amb els aliments, per evitar aquesta infecció.


divendres, 14 de febrer del 2020

Estem d'enhorabona amb els resultats de la Fundació Pere Tarrés-Numància

Els dies 10, 11 i 12 de febrer es van realitzar les eleccions sindicals de la Fundació Pere Tarrés-Numància amb un resultat molt ajustat entre els 3 sindicats que van presentar candidatura:

- 9 CCOO 
- 7 UGT
- 7 FEUSOC

Comparant amb les eleccions de fa 4 anys hi ha hagut un augment de participació de les treballadores i treballadors, de la qual cosa, també ens hem de felicitar.


La candidatura de FEUSOC ha doblat el nombre de vots de les darreres eleccions i així augmentant dues delegades més al comitè, això és el resultat d'una molt bona feina on ens hem guanyat la confiança dels nostres votants.


Així doncs, volem donar les gràcies a totes les que han volgut formar part de la llista de FEUSOC, com també d'aquelles persones que ens han votat per donar un altre rumb al comitè, per defensar els nostres drets laborals.


Aquí us deixem un petit resum de la comparativa de les eleccions 2015 amb les actuals del 2020.

divendres, 7 de febrer del 2020

USOC AL COMITÈ DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Fa quatre anys, USOC va entrar amb força per primer cop al comitè d'empresa de la Fundació Pere Tarrés, donant impuls a propostes que han beneficiat a tot el personal de l'entitat.


- S'ha posat el focus en la prevenció de riscos laborals per tal de garantir la seguretat i integritat física i psicoemocional al lloc de treball.

- S'ha actualitzat el pla d'igualtat amb l'objectiu de detectar i superar les diferències de gènere en un sector clarament feminitzat.

- S'han resolt casos particulars del personal que ha contactat amb nosaltres buscant solució als seus problemes laborals.

- S'ha aconseguit millorar les mesures compensatòries de l'article 41 per pal·liar les conseqüències de les pèrdues d'hores del personal vetllador.

- S'han convertit centenars de contractes d'obra i servei en contractes fixes-discontinus.


Les nostres delegades han treballat amb decisió per complir la promesa que et vam fer:

VETLLAR PELS TEUS DRETS

Ara, en aquesta nova etapa, t'animem que segueixis confiant en nosaltres 
per seguir treballant dia a dia en la millora de les teves condicions laborals, 
per seguir vetllant perquè es compleixin els teus drets 
i per donar resposta als teus dubtes i neguits.


dimarts, 4 de febrer del 2020

ELECCIONS SINDICALS

Em diuen que hi ha eleccions a la meva empresa o entitat de Lleure, però què s'ha d'escollir?
Escolliràs als teus representats al comitè d'empresa. És a dir, a companys i companyes que han decidit ser enllaç entre el conjunt de treballadors/es i la gerència de l'empresa per donar solució a conflictes laborals, aconseguir millores en les teves condicions de treball, respondre els teus dubtes...


Puc votar tot i fer poques hores o no tenir un contracte fix?
I tant! No importa ni la teva jornada ni el tipus de contracte, l'única condició és tenir, com a mínim, un mes d'antiguitat! Ah! I més de 16 anys d'edat!

Què faig abans de votar?
Comprova que surts al cens de l'empresa o entitat i que les dades són correctes. Si hi ha alguna errada comunica-ho perquè ho puguin modificar.

Tens dret a rebre propaganda i visites informatives de tots els grups sindicals que presenten candidatura.

El dia de la votació! 
La votació es fa al centre de treball durant la jornada laboral. Per les característiques del nostre sector es habitual fer servir urnes itinerants. També es possible que es faciliti el vot per correu. 
L'empresa o entitat t'ha d'informar amb antelació dels dies i hores per anar a votar i, si és el cas, facilitar que t'absentis el temps imprescindible per fer-ho. Les persones que acompanyen les urnes són apoderades dels sindicats que s'hi presenten i membres de la mesa, elles vetllaran per que el procés sigui transparent i amb totes les garanties.

EL TEU VOT HA DE SER LLIURE, SECRET I S'HA DE DIPOSITAR EN URNES TANCADES!

Puc no votar?
Es clar! Votar és un dret, no una obligació. Però sempre es recomanable participar i escollir la gent que volem que ens representi. A més, és una bona manera de mostrar a la nostra empresa o entitat que coneixem i defensem els nostres drets. 

dimecres, 15 de gener del 2020

EL REGISTRE HORARI

Ara m'obliguen a fitxar quan entro i surto del treball, per què?
Per llei - Real Decreto-ley de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de Trabajo - les empreses estan obligades a realitzar un registre diari de l'horari dels seus treballadors i treballadores. Aquest registre ha d'incloure l'inici i el final de la teva jornada de treball.

Però per a què serveix? Com m'afecta?
El registre està pensat fonamentalment per mesurar la durada de les jornades i per tant les hores extraordinàries, no pas com a control de la teva feina! 

I què es fa amb aquestes dades?
L’empresa les haurà de conservar durant quatre anys.

El registre horari estarà a la teva disposició, a la dels teus representants legals i a la de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

Fitxo a través d'internet. He de fer servir el meu mòbil?
No tens l'obligació de fer servir el teu mòbil personal ni per descarregar cap aplicació ni per accedir a webs de control horari. 
L'empresa o entitat ha de garantir-te l'accés a aquests serveis, ja sigui posant a disposició teva i del teu equip un dispositiu, o exigint al teu centre de treball que et faciliti fer servir els seus ordinadors.

Si volen que signis algun paper referent a aquest tema, si t'obliguen a fer servir el teu propi dispositiu o si tens qualsevol dubte, contacta amb nosaltres: lleure@usoc.cat