dimecres, 28 d’octubre del 2020

FAQS Plan Mecuida

 

Quines són les situacions extraordinàries que recull el Plan Mecuida?

• Quan sigui necessària la presència de la persona treballadora per a l'atenció de persones que, per raó d'edat, malaltia o discapacitat, necessiten de cura personal i directe com a conseqüència de la COVID-19.

• També, quan hi hagi decisions adoptades per les autoritats relacionades amb la COVID-19 que impliquin tancament de centres educatius i/o d'aules concretes o de qualsevol altra naturalesa que dispensessin cura o atenció a la persona necessitada dels mateixos.

• Quan la persona que fins al moment s'hagués encarregat de la cura o assistència directes dels familiars indicats no pogués seguir fent-ho per causes justificades relacionades amb la COVID-19.


L'empresa està obligada a concedir-me l'adaptació de jornada si es donen les        circumstàncies que estableix el Pla?

La persona treballadora i l'empresa hauran de fer el possible per arribar a un acord, tot i que és prerrogativa de la treballadora dir en què consistirà l'adaptació de jornada, que ha d'equilibrar les seves necessitats de cura i les necessitats organitzatives de l'empresa. 

Per tant, ha de ser justificada, raonable i proporcionada.

En què pot consistir l'adaptació de la jornada?

L'adaptació de jornada consisteix en la distribució del temps de treball o qualsevol altre aspecte de les condicions de treball, per poder atendre el familiar, i que poden ser:

• Canvi de torn.

• Modificació d'horari.

• Horari flexible.

• Jornada partida o continuada.

• Canvi de centre de treball.

• Modificació de funcions.

• Canvi en la forma de prestació de la feina, inclou el treball a distància.

• Qualsevol altre canvi que estigués disponible a l'empresa o que pugui implantar-se, però sempre de forma temporal i excepcional.


És important recordar que el Reial decret Llei de treball a distància no s'aplica per a les situacions excepcionals provocades per la pandèmia

Fins quan es poden tenir aquestes mesures?

Les mesures incloses en el Pla Em Cuida han quedat prorrogades  fins el 31 de gener de 2021.

Quines novetats estableix el Pla respecte de la reducció de jornada per causa de la COVID-19?

El Pla Mecuida esmenta el dret a la reducció de jornada, tal i com ho regula l'Estatut dels Treballadors en l'article 37, 6 i 7, amb dues peculiaritats donada la situació excepcional de la COVID-19, suposant en tot cas reducció del salari:

• Ha de ser comunicada a l'empresa amb 24 hores d'antelació.

• Pot arribar al 100% de la jornada si fos necessari. Ha de ser justificada, raonable i proporcionada en atenció a la situació de l'empresa.

Si ja tenia concedida una adaptació i / o reducció de jornada, abans de la pandèmia, puc renunciar o modificar aquesta situació?

Sí, es pot renunciar temporalment a aquest dret ja concedit i també es tindrà dret a modificar les condicions, sempre que es donin les circumstàncies excepcionals de necessitat de cura per raons de la COVID-19.

La sol·licitud de modificació es limitarà al període excepcional de durada de la crisi sanitària.

                                                                              Fes clic a la imatge👇  

dimarts, 20 d’octubre del 2020

Què és la nòmina? Com es calcula el meu sou?

En moltes ocasions ens preguntem per a què serveix la nòmina i sobretot com es calcula el nostre sou. 

És important ser conscient de la importància de la nòmina, ja que és el document que justifica la liquidació i pagament del salari. Té la funció d’informar el treballador de totes les dades referides a la seva relació laboral amb l’empresa, i és un document útil perquè:

  • Garanteix que l’empresari compleix amb la seva obligació de pagar el salari.
  • Ajuda el treballador a entendre totes les quantitats que inclou la nòmina i per corregir errors, per això és important que el treballador conservi totes les seves nòmines.
  • És un document fonamental per futures reclamacions de quantitats davant l’Autoritat Laboral, i per la comprovació d’indemnitzacions en cas d’acomiadament.
  • La nòmina pot utilitzar-se com a prova que existeix una relació laboral, tot i que no es tingui contracte per escrit.
  • És un document que permet comprovar que el treballador ha cotitzat, i la quantitat per la qual cotitza, i per tant una prova per futures reclamacions en matèria de pensions de jubilació, etc. Igualment permet comprovar i reclamar en matèria d’IRPF.
  • Permet comprovar que el salari mínim que per cada categoria professional estableix el conveni és el que realment es paga als treballadors. En definitiva, permet comprovar que una empresa aplica l’estructura salarial fixada al conveni.

                                                 Fes clic a la imatge per saber com calcular el teu salari👇