dimarts, 30 de juny del 2020

Volem Saber - Especial Activitats Estiu-


A quina distància han d’estar els infants com a mínim? 

1,5 metres.

Els infants d’un mateix grup de convivència si van amb mascareta poden estar a menys de 1,5 m. de distància per jugar entre ells? 

Sí. La mascareta és obligatòria en infants a partir de 6 anys, quan no es pot mantenir la distància i recomanable en infants de 3 a 5 anys.

Es poden donar abraçades? 

Es pot fer una abraçada a un infant que ho necessiti, fent ús de la mascareta.


Les monitores han de prendre la temperatura i fer el registre o només les famílies? Cal registrar la temperatura dels monitores?

Les famílies fan la comprovació de temperatura i símptomes a casa, els monitors anoten si els pares ho han fet mitjançant una marca. Els monitors també s'han de prendre la temperatura i comprovar si tenen símptomes a casa.
Amb la declaració responsable de la família, diàriament presentat, no cal mesurar temperatura?

Amb que cada dia informi la família que ha pres la temperatura de l'infant i està per sota de 37,3ª i que no té símptomes, en el cas dels casals, és suficient, en el cas de colònies, la prenen els monitors.

A les tardes del casal si tenim menys infants, es pot canviar el grup de convivència? 

Cal organitzar-los per evitar el contacte entre infants de diferents grups de convivència, en la mesura del possible.

Si un monitor ha portat sempre mascareta i es detecta un cas probable en un infant del seu grup
de convivència, tampoc pot tornar al casal el dia següent?
 

Si és el monitor de la unitat de convivència, el contacte amb l’infant haurà estat força estret i continuat. Per tant, el més recomanable seria que no torni fins a disposar del resultat. 

Si tenim sospites d’un cas de possible contagi amb simptomatologia compatible i no se li ha fet la prova, cal aïllar al grup i anul·lar el casal amb aquell grup de convivència? 

En el moment que detectem un infant amb simptomatologia compatible, demanem a la família que reculli l’infant i es posi en contacte amb els seu centre d’atenció primària per a confirmar/descartar el diagnòstic. Els infants de la unitat de convivència finalitzaran la jornada de casal evitant el contacte amb la resta de grups i no es reincorporaran fins que arribi la confirmació que el resultat ha estat negatiu. Si fos positiu, des del Sistema Sanitari (Salut Pública o Atenció Primària) es posarien en contacte amb els responsables de l’activitat.

Les persones monitores amb malalties immunosupressores poden treballar al casal? I les embarassades? Poden treballar? 

Les persones que pateixen malalties immunosupressores es consideren de risc, per tant cal que valorin amb els seus equips mèdics la idoneïtat de participar en l’activitat. Les persones embarassades són considerades un grup d’especial consideració. Hauran de posar-se en contacte amb el servei de Prevenció de Riscos Laborals.


Taula orientativa per a la desinfecció de materials


En un mateix menjador (i respectant les distàncies) poden haver diferents grups de convivència? Hauran de ser els mateixos monitors/es els que els serveixin? 

Si per organització hi ha de coincidir més d’un grup de convivència, cal respectar les distàncies i mantenir el menjador molt ben ventilat. Idealment, és la persona monitora de la unitat de convivència la que serveix als infants del seu grup. Per servir, és recomanable l’ús de mascareta.

És obligatori que els que paren taula i serveixen el menjar tinguin formació en manipulació d'aliments? 

Sí. És una de les condicions que demana el Reglament 3484/2000 de higiene dels menjars preparats, així com els Reglaments Comunitaris d’higiene dels aliments. Tothom que treballa manipulant aliments a major o menor grau necessita aquesta formació.