dimecres, 17 de febrer del 2021

MODIFICACIÓ DEL PERMÍS DE MATERNITAT/ PATERNITAT

ASPECTES A TENIR EN COMPTE DEL PERMÍS DE MATERNITAT I PATERNITAT


A partir de l’1 de gener de 2021, les mares i els pares treballadors/es poden gaudir de 16 SETMANES de descans laboral després del part, l’adopció o l’acolliment d’un infant, rebent una prestació del 100% del seu salari (exempta de l’IRPF).


*S'ha tenir en compte que cada situació és diferent i pot haver-hi variacions.


Es pot transferir entre els progenitors?

 •  NO, el permís és un dret individual de cada treballador/a.
            
             Les 16 setmanes han de ser simultànies?
 • Només les 6 primeres. Aquestes les hauran de gaudir obligatòriament els dos progenitors després del part. Les altres 10 setmanes es podran gaudir, de forma continuada o interrompuda, en períodes setmanals, sempre amb previ acord entre l’empresa i la persona treballadora. Cal avisar l’empresa amb 15 dies d’antelació, abans de l’inici de cada període.

      Es pot gaudir del permís treballant a règim de jornada parcial, o només a jornada complerta?

 • El permís es pot gaudir treballant en qualsevol règim de jornada; acordant-ho amb l’empresa, en els termes que reglamentàriament es determinin.

        Es pot ampliar el permís ?
 • En situacions específiques es pot ampliar 2 setmanes més (una per cada un dels progenitors): 
  • Discapacitat del menor en el naixement, adopció, guarda fins al moment de l’adopció o acolliment.
  • Naixement, adopció, guarda amb finalitat d’adopció o acolliment múltiple, per cada menor diferent del primer.
  • Famílies monoparentals (gaudirà de les 2 setmanes l’únic progenitor).

    Pot generar conseqüències desfavorables gaudir d'aquest permís?
 •       Una vegada es reincorporen al seu lloc de treball, els dos progenitors tenen 12 mesos de protecció, en els quals l’acomiadament o l’extinció del contracte seran NULS


    Què passa si coincideixen les 2 persones treballadores que volen gaudir del permís a la mateixa empresa?
 •       L'empresa podrà limitar als seus treballadors i a les seves treballadores el gaudi simultani de les 10 setmanes voluntàries per raons fonamentades i motivades, per escrit.

    I si la persona està treballant en més d'un lloc alhora?
 • Si la persona es troba en situació de pluriactivitat pluriocupació i es reuneixen els requisits exigits, podrà gaudir del permís de maternitat o paternitat de forma independent i ininterrompuda, sense veure’s condicionat cap dels dos llocs de treball.
Què s'ha de fer per gaudir del permís de maternitat /paternitat?
 • Per gaudir de la prestació s’haurà de presentar la documentació pertinent a l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social).


         


      Si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte
     amb el permanent USOC de la vostra zona, 
    per tal d'estudiar la vostra situació en particular.
 

dilluns, 8 de febrer del 2021

TANCAMENT DE LES EXTRAESCOLARS

EXTRAESCOLARS, MOLT MÉS QUE UN EXTRA ESCOLAR

Per a molts nens i nenes, les extraescolars, són l'espai on més es diverteixen, on es desfoguen de tot el pes del seu dia a dia, on fan allò que més els hi agrada, el que més els hi motiva...

On tenen una monitora, que moltíssimes vegades, veuen com un referent, com un exemple de futur, pel que voldran ser i fer quan siguin grans. Aquesta monitora, que ho dona tot, que escolta a cada un dels seus alumnes, que transmet cultura i salut amb cada paraula, amb cada moviment... i que veu com creixen, futurs ballarins/es, científics/ques, pintors/es o futbolistes... en definitiva, persones preparades per a viure amb felicitat dins de la societat.

Pels nostres infants, no poder fer la seva extraescolar, és una pèrdua de llibertat, una pèrdua en la formació de moltes criatures, que no només la veuen com un lloc on ser ells mateixos, sinó que ho viuen com el seu repte de vida.

El resultat d'aturar les extraescolars ens deixa algunes preguntes:

Quantes mancances, tant físiques com emocionals, tindran els nostres infants per la desaparició d'aquestes matèries tan importants?

I quina situació pateix la monitora i el monitor? Aquests que han invertit molta il·lusió, temps i diners per formar-se i poder fer una activitat de qualitat.


Des de la Federació d'Ensenyament de la USOC demanem que es reguli la situació d'injusticia de les extraescolars.

Cal que s'implementin mesures i protocols d'aforament, així com distàncies de seguretat, de ventilació, d'higiene... Però que es puguin dur a terme, per la salut física i emocional dels nostres infants, i la de molts de nosaltres, que som també treballadors i treballadores de l'educació.

dimecres, 3 de febrer del 2021

Prorrogat el "PLAN MECUIDA" fins el 31 de Maig de 2021

 Forma part de les mesures adoptades pel Govern per oferir cobertura als treballadors durant la pandèmia.

Quines són les situacions extraordinàries que recull el "Plan Mecuida"?

• Quan sigui necessària la presència de la persona treballadora per a l'atenció de persones que, per raó d'edat, malaltia o discapacitat, necessiten de cura personal i directe com a conseqüència de la COVID-19.

• També, quan hi hagi decisions adoptades per les autoritats relacionades amb la COVID-19 que impliquin tancament de centres educatius i/o d'aules concretes o de qualsevol altra naturalesa que dispensessin cura o atenció a la persona necessitada dels mateixos.

• Quan la persona que fins al moment s'hagués encarregat de la cura o assistència directes dels familiars indicats no pogués seguir fent-ho per causes justificades relacionades amb la COVID-19.


L'empresa està obligada a concedir-me l'adaptació de jornada si es donen les        circumstàncies que estableix el Pla?

La persona treballadora i l'empresa hauran de fer el possible per arribar a un acord, tot i que és prerrogativa de la treballadora dir en què consistirà l'adaptació de jornada, que ha d'equilibrar les seves necessitats de cura i les necessitats organitzatives de l'empresa. 

Per tant, ha de ser justificada, raonable i proporcionada.

En què pot consistir l'adaptació de la jornada?

L'adaptació de jornada consisteix en la distribució del temps de treball o qualsevol altre aspecte de les condicions de treball, per poder atendre el familiar, i que poden ser:

• Canvi de torn.

• Modificació d'horari.

• Horari flexible.

• Jornada partida o continuada.

• Canvi de centre de treball.

• Modificació de funcions.

• Canvi en la forma de prestació de la feina, inclou el treball a distància.

• Qualsevol altre canvi que estigués disponible a l'empresa o que pugui implantar-se, però sempre de forma temporal i excepcional.


És important recordar que el Reial decret Llei de treball a distància no s'aplica per a les situacions excepcionals provocades per la pandèmia

Fins quan es poden tenir aquestes mesures?

Les mesures incloses en el Pla Em Cuida han quedat prorrogades  fins el 31 de Maig de 2021.

Quines novetats estableix el Pla respecte de la reducció de jornada per causa de la COVID-19?

El Pla Mecuida esmenta el dret a la reducció de jornada, tal i com ho regula l'Estatut dels Treballadors en l'article 37, 6 i 7, amb dues peculiaritats donada la situació excepcional de la COVID-19, suposant en tot cas reducció del salari:

• Ha de ser comunicada a l'empresa amb 24 hores d'antelació.

• Pot arribar al 100% de la jornada si fos necessari. Ha de ser justificada, raonable i proporcionada en atenció a la situació de l'empresa.

Si ja tenia concedida una adaptació i / o reducció de jornada, abans de la pandèmia, puc renunciar o modificar aquesta situació?

Sí, es pot renunciar temporalment a aquest dret ja concedit i també es tindrà dret a modificar les condicions, sempre que es donin les circumstàncies excepcionals de necessitat de cura per raons de la COVID-19.

La sol·licitud de modificació es limitarà al període excepcional de durada de la crisi sanitària.