dimecres, 17 de febrer del 2021

MODIFICACIÓ DEL PERMÍS DE MATERNITAT/ PATERNITAT

ASPECTES A TENIR EN COMPTE DEL PERMÍS DE MATERNITAT I PATERNITAT


A partir de l’1 de gener de 2021, les mares i els pares treballadors/es poden gaudir de 16 SETMANES de descans laboral després del part, l’adopció o l’acolliment d’un infant, rebent una prestació del 100% del seu salari (exempta de l’IRPF).


*S'ha tenir en compte que cada situació és diferent i pot haver-hi variacions.


Es pot transferir entre els progenitors?

 •  NO, el permís és un dret individual de cada treballador/a.
            
             Les 16 setmanes han de ser simultànies?
 • Només les 6 primeres. Aquestes les hauran de gaudir obligatòriament els dos progenitors després del part. Les altres 10 setmanes es podran gaudir, de forma continuada o interrompuda, en períodes setmanals, sempre amb previ acord entre l’empresa i la persona treballadora. Cal avisar l’empresa amb 15 dies d’antelació, abans de l’inici de cada període.

      Es pot gaudir del permís treballant a règim de jornada parcial, o només a jornada complerta?

 • El permís es pot gaudir treballant en qualsevol règim de jornada; acordant-ho amb l’empresa, en els termes que reglamentàriament es determinin.

        Es pot ampliar el permís ?
 • En situacions específiques es pot ampliar 2 setmanes més (una per cada un dels progenitors): 
  • Discapacitat del menor en el naixement, adopció, guarda fins al moment de l’adopció o acolliment.
  • Naixement, adopció, guarda amb finalitat d’adopció o acolliment múltiple, per cada menor diferent del primer.
  • Famílies monoparentals (gaudirà de les 2 setmanes l’únic progenitor).

    Pot generar conseqüències desfavorables gaudir d'aquest permís?
 •       Una vegada es reincorporen al seu lloc de treball, els dos progenitors tenen 12 mesos de protecció, en els quals l’acomiadament o l’extinció del contracte seran NULS


    Què passa si coincideixen les 2 persones treballadores que volen gaudir del permís a la mateixa empresa?
 •       L'empresa podrà limitar als seus treballadors i a les seves treballadores el gaudi simultani de les 10 setmanes voluntàries per raons fonamentades i motivades, per escrit.

    I si la persona està treballant en més d'un lloc alhora?
 • Si la persona es troba en situació de pluriactivitat pluriocupació i es reuneixen els requisits exigits, podrà gaudir del permís de maternitat o paternitat de forma independent i ininterrompuda, sense veure’s condicionat cap dels dos llocs de treball.
Què s'ha de fer per gaudir del permís de maternitat /paternitat?
 • Per gaudir de la prestació s’haurà de presentar la documentació pertinent a l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social).


         


      Si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte
     amb el permanent USOC de la vostra zona, 
    per tal d'estudiar la vostra situació en particular.