dilluns, 7 d’octubre del 2019

Excedències

Potser us veieu en la necessitat d'aturar la vostra feina en el sector del lleure per dedicar-vos a altres afers, per necessitat o fins i tot per treballar a un altre lloc... si és el teu cas pots demanar una excedència.

Excedències

Excedència voluntària
 • Es pot concedir al treballador/a amb la petició prèvia per escrit; amb almenys, un any d'antiguitat a l'empresa i no hagi gaudit d'excedència durant els 4 anys anteriors. 
 • S'ha de concedir per un període no inferior a quatre mesos ni superior a cinc anys, tret de pacte entre empresa i treballador/a. 
 • Només es conservarà el dret al reingrés si al lloc de treball hi ha una vacant en la seva especialitat o categoria laboral. Durant aquest temps no es computa l’antiguitat. 


Excedència forçosa
 • Es tindrà dret com a conseqüència de la designació o elecció per a un càrrec públic o mandat sindical, que impossibiliti l’assistència al treball. 
 • S'haurà de preavisar a l’empresa per escrit amb una antelació d’un mes. 
 • Desapareguda la causa d’excedència hi ha 30 dies naturals per reincorporar-se al lloc de treball, en cas de no fer-ho, serà baixa definitiva. 
 • Amb excedència per mandat sindical, la reincorporació és al cap de seixanta dies d’acabar aquest període, amb preavís de trenta dies abans de la reincorporació. 
 • L’excedència forçosa s'ha de concedir automàticament, prèvia presentació de la corresponent documentació acreditativa. 

Excedència forçosa per cura de menors
 • Es tindra dret a un període d'excedència no superior a tres anys per tenir cura de cada fill/a, natural, d'adopció o d'acolliment, tant permanent com preadoptiu, encara que aquests siguin provisionals, des de la data de naixement o de la resolució judicial o administrativa. Aquesta excedència podrà gaudir-se de forma fraccionada. 
 • Es garanteix a tots els treballadors/es la reserva del lloc de treball i el còmput de l’antiguitat, mentre gaudeixin d’aquesta excedència. 

Excedència forçosa per cura d’un familiar
 • Per atendre a un familiar del segon grau de consanguinitat o afinitat o parella de fet, que per raons d'edat, accident, malaltia o discapacitat no pugui valer-se per si mateix i no desenvolupi activitat retribuïda.
 • La durada màxima serà de tres anys sense retribució. 
 • Es podrà ampliar la durada previ acord, sol·licitant-ho per escrit, amb antelació, d'almenys deu dies a la data per a la incorporació, havent de rebre resposta escrita de l’empresa en els cinc dies laborables següents. 
 • La vacant podrà ser coberta per un suplent que cessarà en el moment de la incorporació del titular del lloc. 
 • Es tindrà dret a l'assistència als cursos de formació professional, als quals, el treballador haurà de ser convocat per l'empresa, especialment en la reincorporació.
 • Es garanteix la reserva del lloc de treball i el còmput de l'antiguitat.

En tots el casos d'excedència sempre es millor consultar-nos per esbrinar si hi ha acords d'empresa que millorin l'articulat del conveni i trobar la solució més adient per a la teva situació.

FeUSOC sempre amb tu!