dimarts, 23 de març del 2021

FAQ's Formació


"Els treballadors amb almenys un any d’antiguitat a l’empresa tenen dret a un permís retribuït de vint hores anuals de formació professional per a l’ocupació, vinculada a l’activitat de l’empresa,, acumulables per un període de fins a cinc anys. El dret s’entén complert en tot cas quan el treballador pugui realitzar les accions formatives dirigides a l’obtenció de la formació professional per a l’ocupació en el marc d’un pla de formació desenvolupat per iniciativa empresarial o compromès per la negociació col·lectiva. Sense perjudici d’això, no es pot incloure en el dret a què es refereix aquest apartat la formació que obligatòriament hagi d’impartir l’empresa a càrrec seu de conformitat amb el que preveuen altres lleis. Si no es preveu en conveni col·lectiu, la concreció de la forma de gaudi del permís s’ha de fixar de mutu acord entre treballador i empresari."  (art.23. 3 ET)

Tinc dret a la formació? 

Si. Com a mínim  has de tenir un any d'antiguitat a l'empresa.

Quina durada té aquest permís?

Un total de 20 hores anuals i retribuïdes. Si durant l’any no les consumeixes, es poden acumular durant els següents anys, fins a un període màxim de 5 anys.

Amb aquest permís quin tipus de formacions puc fer?

Han de ser vinculades a l'activitat de l'empresa, però no és necessari que estigui relacionada amb el teu lloc de treball o grup professional. 

Les formacions de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals estan incloses?

No estan incloses dins del còmput de les 20h, són d'obligatorietat per l'empresa en virtut de la norma legal.

És obligatori que em beneficiï d'aquest permís retribuït per la formació?

És un dret individual dels treballadors i treballadores, i vosaltres podreu decidir si desitgeu exercir-ho o no. En cas que sol·liciteu el permís, l'empresa estarà obligada a concedir-ho.


En el  Conveni del lleure educatiu i sociocultural, es regula la formació dels treballadors i treballadores en el CAPÍTOL 9. FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL en el cas que la vostra empresa no us faciliti aquest dret i esteu interessades, poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic a: 

 lleure@usoc.cat

Defensem els nostres drets!divendres, 12 de març del 2021

FAQ's: Què és un comitè d'empresa?

QUÈ ÉS UN COMITÈ D'EMPRESA?

És un grup de treballadors i treballadores escollides mitjançant un procés electoral, pels seus companys/es, que representa a tota la plantilla de l'empresa per garantir els seus drets i vetllar pels seus interessos dins d'aquesta. 
El comitè garanteix la negociació i la participació dels treballadors i treballadores en l'activitat i presa de decisions de l'empresa.


No està obligada a tenir-ne a no ser que hi hagi més de 1.000 persones treballadores. Tot i que és habitual -i aconsellable- que en tingui a partir de 50 treballadors/es.

L'article 66 de l'Estatut de Treballadors determina el nombre de membres del comitè en funció del nombre d'empleats de l'empresa.

El comitè està format per persones que treballen a l'empresa, que han estat triades de manera democràtica i que ostenten la representació de tota la plantilla.


 • Els membres del comitè seran els interlocutors entre els treballadors/es i l'empresa, així que faran arribar els vostres suggeriments i reclamacions a la gerència.
 • Negociarà amb l'empresa per tal d'aconseguir les millors condicions pels seus treballadors/es.
 • El comitè et pot facilitar informació d'interès.
 • Pots dirigir-te als seus membres amb dubtes i consultes referents al teu lloc de treball, funcions, drets... En cas de rebre un expedient o sanció, podran ajudar-te a fer alegacions, acompanyar-te al tribunal laboral, etc.

Les eleccions sindicals són el procés electoral mitjançant el qual els treballadors i treballadores  d'un mateix centre de treball escullen democràticament els seus representants als òrgans unitaris de representació: comitès d'empresa o delegats de personal.

Són elegibles els treballadors i treballadores que tinguin 18 anys complerts i una antiguitat a l'empresa de 3 mesos.


El dia assenyalat per la Mesa Electoral es durà a terme la votació, en el teu centre de treball durant la jornada laboral. Per les característiques del nostre sector es habitual fer servir urnes itinerants. També es possible que es faciliti el vot per correu. 

Podran votar tots els treballadors fixos i interins que tinguin com a mínim d'un mes d'antiguitat i majors de 16 anys.


Si hi ha eleccions sindicals properament, posa't en contacte amb nosaltres i apuntat com a candidat/a la nostra llista. Si després de les eleccions surts escollit/da, formaràs part del comitè d'empresa. Ser delegat/da del comitè implica un compromís de traballar pel benefici dels teus companys/es i per a això tindràs una sèrie d'hores, dins de la teva jornada, de dedicació a tasques del comitè. 


La Federació d'Ensenyament de la USOC té representació en comités d'empresa com Fundesplai, Fundació Pere Tarrés, 7 i Tria,  Alimentart, Valors...ENCARA TINC DUBTES...
Contacta amb nosaltres i alguna de les responsables del lleure et facilitarà tota la informació que et calgui.
lleure@usoc.cat divendres, 5 de març del 2021

Així, NO!


Des de la USOC continuarem treballant per la igualtat en les empreses, a través de la Negociació Col·lectiva i la negociació de plans d'igualtat.
 
No obstant això, és una tasca molt més àmplia, amb més actors: considerem necessari un pla d'emergència per a la igualtat al nostre país

Aquest pla ha de passar per la plena inclusió, sense condicionants, de les dones en el mercat laboral; per la disminució de la bretxa salarial per a fomentar la seva independència econòmica; per una educació de nenes i nens sense estereotips de gènere; i per erradicar la violència masclista i l'assetjament en xarxes.

A tot allò que NO ens dugui a aconseguir la igualtat efectiva, des de la USOC direm:

AIXÍ, NO! Així, no!

Per això, és necessari que totes aquestes mesures es tradueixin en una vida laboral que permeti que les dones surtin de la pobresa i ser independents, que disminueixi el risc de caure en exclusió social i que no es retrocedeixi en drets.

Aquest és el nostre pla. Aquesta és la nostra lluita.

dilluns, 1 de març del 2021

Assetjament sexual o per raó de gènere

Assetjament sexual... Què és?

Qualsevol comportament verbal, no verbal o físic, de naturalesa sexual, que s'exerceix amb el propòsit o l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una persona, especialment si li crea un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

Les dades avalen la importància de treballar vers aquestes situacions, hi ha estudis on es xifra en un 50% el nombre de dones europees que han patit assetjament sexual al llarg de la seva vida laboral.

Com es produeix l'assetjament sexual?
Pot ser verbal:
 • Difonent rumors o et demanant sobre la teva vida i preferències sexuals.
 • Fent comentaris o bromes obscenes.
 • Amb comentaris grollers sobre l'aparença física.
 • Pressionant amb activitats lúdiques que no són desitjades.
 • Demanant directament favors sexuals

No verbal:
 • Usant gràfics o dibuixos amb contingut sexualment explícit.
 • Enviant missatges de contingut sexual ofensiu.
 • Amb mirades lascives al cos.
 • Fent gestos obscens.

I fins i tot físic:
 • Apropament físic excessiu.
 • Arraconar o buscar espais per quedar-se a soles innecessàriament.

Assetjament per raó de sexe... què és?

Qualsevol comportament que, per motiu del sexe d'una persona, s'exerceix amb la finalitat d'atemptar contra la seva dignitat o la seva integritat física o psíquica o de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest, o que provoca aquests mateixos efectes. Aquest tipus d'assetjament es considera discriminatori i en conseqüència, vulnera l'article 14 de la Constitució i també l'article 4.2.e. de l'Estatut dels Treballadors. 

Aquestes conductes són atemptats contra la dignitat: Només pel fet de ser dona, per estar embarassada o per causa de la maternitat, amb motiu del seu gènere, perquè no exerceix el rol cultural establert o quan hi ha un intent de conciliar la vida personal i laboral.

Com es produeix l'assetjament per raó de gènere?
 • Amb l'utilització d'expressions com "dona havies de ser!" 
 • A entorns humiliants, intimidadors, degradants o ofensius per ser dona, estar embarassada o tornant del permís de maternitat.
 • Les actituds condescendents o paternalistes.
 • Insultant basant-se en el sexe o l'orientació sexual de la persona.
 • Mostrant conductes discriminatòries per raó de gènere.
 • Parlar fent servir formes ofensives.
 • Quan es ridiculitza o es menystenen les capacitats o el potencial per raó de gènere.
 • Utilitzant humor sexista.
 • Ignorant les aportacions, comentaris o les accions d'algú per raó de gènere.


Des de la Federació d'Ensenyament de la USOC LLEURE 
treballem perquè tots els entorns laborals siguin segurs i
 respectuosos. Amb les nostres accions volem promoure 
condicions de treball que evitin l'assetjament sexual i per 
raó de sexe. És per això que participem activament en els
 processos de prevenció i denúncia de les situacions d'abús.