dimarts, 23 de març del 2021

FAQ's Formació


"Els treballadors amb almenys un any d’antiguitat a l’empresa tenen dret a un permís retribuït de vint hores anuals de formació professional per a l’ocupació, vinculada a l’activitat de l’empresa,, acumulables per un període de fins a cinc anys. El dret s’entén complert en tot cas quan el treballador pugui realitzar les accions formatives dirigides a l’obtenció de la formació professional per a l’ocupació en el marc d’un pla de formació desenvolupat per iniciativa empresarial o compromès per la negociació col·lectiva. Sense perjudici d’això, no es pot incloure en el dret a què es refereix aquest apartat la formació que obligatòriament hagi d’impartir l’empresa a càrrec seu de conformitat amb el que preveuen altres lleis. Si no es preveu en conveni col·lectiu, la concreció de la forma de gaudi del permís s’ha de fixar de mutu acord entre treballador i empresari."  (art.23. 3 ET)

Tinc dret a la formació? 

Si. Com a mínim  has de tenir un any d'antiguitat a l'empresa.

Quina durada té aquest permís?

Un total de 20 hores anuals i retribuïdes. Si durant l’any no les consumeixes, es poden acumular durant els següents anys, fins a un període màxim de 5 anys.

Amb aquest permís quin tipus de formacions puc fer?

Han de ser vinculades a l'activitat de l'empresa, però no és necessari que estigui relacionada amb el teu lloc de treball o grup professional. 

Les formacions de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals estan incloses?

No estan incloses dins del còmput de les 20h, són d'obligatorietat per l'empresa en virtut de la norma legal.

És obligatori que em beneficiï d'aquest permís retribuït per la formació?

És un dret individual dels treballadors i treballadores, i vosaltres podreu decidir si desitgeu exercir-ho o no. En cas que sol·liciteu el permís, l'empresa estarà obligada a concedir-ho.


En el  Conveni del lleure educatiu i sociocultural, es regula la formació dels treballadors i treballadores en el CAPÍTOL 9. FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL en el cas que la vostra empresa no us faciliti aquest dret i esteu interessades, poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic a: 

 lleure@usoc.cat

Defensem els nostres drets!