divendres, 20 de desembre del 2019

Bon Nadal!
Esperem que el 2020 ens porti una ocupació digna, justícia social, Pau i solidaritat.FeUSOC continuarà el proper 2020 destinant tots els seus esforços al sector del lleure per defensar els nostres drets i l'establiment d'un mercat laboral de qualitat, estable i de futur.dilluns, 7 d’octubre del 2019

Excedències

Potser us veieu en la necessitat d'aturar la vostra feina en el sector del lleure per dedicar-vos a altres afers, per necessitat o fins i tot per treballar a un altre lloc... si és el teu cas pots demanar una excedència.

Excedències

Excedència voluntària
 • Es pot concedir al treballador/a amb la petició prèvia per escrit; amb almenys, un any d'antiguitat a l'empresa i no hagi gaudit d'excedència durant els 4 anys anteriors. 
 • S'ha de concedir per un període no inferior a quatre mesos ni superior a cinc anys, tret de pacte entre empresa i treballador/a. 
 • Només es conservarà el dret al reingrés si al lloc de treball hi ha una vacant en la seva especialitat o categoria laboral. Durant aquest temps no es computa l’antiguitat. 


Excedència forçosa
 • Es tindrà dret com a conseqüència de la designació o elecció per a un càrrec públic o mandat sindical, que impossibiliti l’assistència al treball. 
 • S'haurà de preavisar a l’empresa per escrit amb una antelació d’un mes. 
 • Desapareguda la causa d’excedència hi ha 30 dies naturals per reincorporar-se al lloc de treball, en cas de no fer-ho, serà baixa definitiva. 
 • Amb excedència per mandat sindical, la reincorporació és al cap de seixanta dies d’acabar aquest període, amb preavís de trenta dies abans de la reincorporació. 
 • L’excedència forçosa s'ha de concedir automàticament, prèvia presentació de la corresponent documentació acreditativa. 

Excedència forçosa per cura de menors
 • Es tindra dret a un període d'excedència no superior a tres anys per tenir cura de cada fill/a, natural, d'adopció o d'acolliment, tant permanent com preadoptiu, encara que aquests siguin provisionals, des de la data de naixement o de la resolució judicial o administrativa. Aquesta excedència podrà gaudir-se de forma fraccionada. 
 • Es garanteix a tots els treballadors/es la reserva del lloc de treball i el còmput de l’antiguitat, mentre gaudeixin d’aquesta excedència. 

Excedència forçosa per cura d’un familiar
 • Per atendre a un familiar del segon grau de consanguinitat o afinitat o parella de fet, que per raons d'edat, accident, malaltia o discapacitat no pugui valer-se per si mateix i no desenvolupi activitat retribuïda.
 • La durada màxima serà de tres anys sense retribució. 
 • Es podrà ampliar la durada previ acord, sol·licitant-ho per escrit, amb antelació, d'almenys deu dies a la data per a la incorporació, havent de rebre resposta escrita de l’empresa en els cinc dies laborables següents. 
 • La vacant podrà ser coberta per un suplent que cessarà en el moment de la incorporació del titular del lloc. 
 • Es tindrà dret a l'assistència als cursos de formació professional, als quals, el treballador haurà de ser convocat per l'empresa, especialment en la reincorporació.
 • Es garanteix la reserva del lloc de treball i el còmput de l'antiguitat.

En tots el casos d'excedència sempre es millor consultar-nos per esbrinar si hi ha acords d'empresa que millorin l'articulat del conveni i trobar la solució més adient per a la teva situació.

FeUSOC sempre amb tu!dijous, 26 de setembre del 2019

Noves taules salarials setembre 2019

El gener de 2019 vam aconseguir un increment de sou de l'1%. A partir d'aquest mes de setembre se'ns aplica una pujada salarial de l'1'5% sobre aquell increment.

Dona un cop d'ull a les noves taules salarials!

Perquè el Lleure també educa. Cal dignificar el sector!

Si creus que no se t'està aplicant aquest increment, o tens qualsevol dubte, envia'ns un mail a lleure@usoc.cat 

divendres, 12 d’abril del 2019

Educació 100x100 LLEURE

L'educació no formal avui dia s'encarrega de cobrir moltes de les necessitats que l'educació formal no pot assumir. No és només una solució per a la conciliació de la vida familiar i laboral, és també una solució en l'àmbit educatiu.
Els professionals de l'educació en el lleure són les persones encarregades d'aquesta tasca educativa i social als transports, acollides, a les aules d'escoles i bressols, al migdia, a les extraescolars i també en el temps de cap de setmana i vacances.

L'educació en el Lleure d'alguna manera seria el model més adaptable a aquests corrents educatius dirigits a valorar l'aprenentatge dins d'una globalitat i unes circumstàncies properes i motivadores pels usuaris. El context no formal té la sort de ser lliure d'un currículum marcat per la llei d'educació, sense marges estrictes, amb multitud d'àmbits d'actuació és més senzill una atenció inclusiva i engrescadora. Tot i aquesta llibertat, no està exempta d'intencionalitat pedagògica ni d'una metodologia amb objectius dirigits al creixement personal i social, guanyant-se per això de forma merescuda l'atribut de ser educació.
Monitors i monitores de lleure som presents al llarg de tot el dia i durant tot l'any, això podria significar que l'educació avui és 100x100 lleure. Però als professionals que la representem no se'ns permet participar d'aquesta educació, ens neguen l'accés als claustres, als equips docents i a molts, fins i tot, a la relació amb les famílies. 

No disposem d’una jornada laboral indirecta que sigui suficient per a programar, avaluar i coordinar-nos, per realitzar la nostra tasca adientment, així l’encert, dependrà moltes vegades de la motivació personal i les ganes de fer feina voluntària no remunerada de cadascú. 

Els nostres contractes comencen i acaben amb l'activitat, som fixos discontinus, fet que ens encadena a viure en una mena “d'ERO” permanent que minva el nostre sou i també les nostres cotitzacions de cara a la jubilació... 

Totes les condicions precàries que vivim les persones que ens encarreguen diàriament de l'Educació en el Lleure sumen una llista enorme que no es pot entendre si prenem en valor la tasca que desenvolupem.

Són aquests els motius pels que a FEUSOC LLEURE volem valorar la tasca professional del sector en l'àmbit de l'educació, volem que aquesta tasca sigui reconeguda i ho fem vetllant en els comitès d'empresa on som presents, lluitant a la Mesa de la negociació del Conveni, exposant la situació de precarietat davant les administracions i difonent per a tothom la importància educativa dins de la societat actual.

dijous, 28 de febrer del 2019

Taules salarials gener 2019


Aquestes són les taules salarials amb l’increment pactat de l’1% a partir de l’1 de gener de 2019. 

El setembre tenim signada una altra pujada de sou corresponent al 1,5% sobre aquestes taules.Tot i que des de la Federació d’Ensenyament de la USOC considerem que l’increment hauria de ser molt superior, cal tenir en compte que venim d’uns anys on els altres sindicats i les patronals han pactat pujades de vergonya i que han anat entre la congelació i el 0,5%, donem per bo l’augment com a inici d’un cicle on, amb la nostra presència, treballarem per dignificar el sector del Lleure Educatiu. 

Perquè el Lleure també educa. Cal dignificar el sector.