dijous, 5 de març del 2020

Coronavirus

Com es transmet?

Per via respiratòria a traves de petites gotes que s'expulsen en tossir o esternudar o a través d'objectes que hi estiguin contaminats

Quin és el període d’incubació?

Entre 2 dies i un màxim de 14.

Els símptomes  • Febre, dificultat per respirar, tos o malestar general.
  • En casos més greus: pneumònia, insuficiència renal i altres complicacions.
  • Els casos més greus, generalment, succeeixen en persones grans o que pateixen alguna comorbiditat com la malaltia cardíaca, malaltia pulmonar o problemes d’immunitat.
La prevenció: com actuar

Si en tornar d'un viatge on s'han detectat casos de la malaltia, o bé es presenten símptomes respiratoris s'ha de comunicar als serveis sanitaris.

Tractament

Actualment no existeix un tractament específic per al nou coronavirus però sí molts tractaments per controlar els seus símptomes, per la qual cosa, l’assistència sanitària pot millorar el pronòstic.

Mesures de protecció

Les mesures genèriques de protecció individual enfront de  malalties respiratòries inclouen dur a terme:

  • una higiene de mans freqüent (rentat amb aigua i sabó o solucions alcohòliques)


  • evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts.


  • mantenir una distància de dos metres aproximadament amb les persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda.


  • tapar‐se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar‐se les mans de seguida.


  • evitar compartir menjar ni estris (coberts, gots, tovallons, mocadors,...) i altres objectes sense netejar‐los degudament.


  • No s’han de prendre precaucions especials amb els animals a Espanya, ni amb els aliments, per evitar aquesta infecció.