dimecres, 12 de maig del 2021

Desconnexió Digital

Què entenem per dret a la desconnexió digital?

Consisteix a evitar que el treballador es vegi sotmès a la pressió que pot comportar que l'empresa li segueixi donant instruccions, o fins i tot noves ordres fora de la seva jornada laboral.

En la nova normativa de treball a distància es recull la desconnexió digital des d'una perspectiva col·lectiva, com a contingut de la negociació, del seu desenvolupament i definició, i com a dret individual de la persona treballadora que exerceix tota o part de la seva jornada a distància o teletreballant. 


El dret a la desconnexió digital en l'àmbit laboral es regula en l'art. 88 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i, segons la seva disposició final primera, té caràcter de llei ordinària, malgrat estar contingut en l'articulat d'una llei orgànica. Té el seu reflex en el nou article 20 bis de l'Estatut dels Treballadors.

"Els treballadors tenen dret a la intimitat en l'ús dels dispositius digitals posats a la seva disposició per l'empresari, a la desconnexió digital i a la intimitat front la utilització de dispositius de videovigilància i geolocalització en els termes que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals."

Amb aquesta regulació, es tracta de protegir el treballador o treballadora d'intrusions de l'empresa, que pretén que segueixi estant al seu servei fins i tot fora d'hores de treball. La relació laboral té uns límits, un horari concret i si l'empresa pretén seguir exercint el poder de direcció en acabar la jornada laboral, excedeix de les seves competències i del temps de treball establert en el contracte.

Desconnexió digital a la nova normativa de treball a distància

En el teletreball caldria determinar molt bé el que es considera com a horari de treball i temps de descans, podent-se efectuar comunicacions en el primer cas i limitant les mateixes en el segon. Sens dubte, una prima línia difícil de traçar i que hauria de quedar determinada pel contracte de treball o la negociació col·lectiva, com ja regula el Reial decret llei 28/2020.

El dret individual a la desconnexió digital es regula a l'article 18 i es determina el deure empresarial de garantir la desconnexió, havent de limitar l'ús de les comunicacions durant els períodes de descans, respectant la durada màxima de la jornada.

També planteja el deure d'elaborar, prèvia negociació amb la representació legal dels treballadors, els criteris i protocols per definir l'exercici del dret a la desconnexió.

Des de la Federació d'Ensenyament de la USOC denunciem també que, malgrat els avenços en el reconeixement i regulació d'aquest dret, la manca d'aplicació de la nova normativa de teletreball als que van començar a teletreballar arran de la crisi sanitària, provoca una gran desprotecció en els treballadors i treballadores del sector. Molt d'aquest personal, per l'ús abusiu dels mitjans tecnològics, veuen com la seva jornada laboral es converteix en infinita.


Si veus que els teus drets estan sent vulnerats, contacta amb nosaltres i alguna de les responsables del lleure et facilitarà tota la informació! Envia'ns un correu a