divendres, 20 d’octubre del 2017

ESTUDIES I TREBALLES? EL PIF T'INTERESSA

UI! QUÈ ÉS AIXÒ DEL PERMÍS INDIVIDUAL DE FORMACIÓ (PIF)?
És un permís de fins a 200 hores per any o curs acadèmic del que pot disposar un treballador o treballadora assalariat per a la seva formació, prèvia autorització de l'empresa.

JO PUC DEMANAR UN PIF?
Si. Tot complint aquets tres termes:

  1. Prestar els teus serveis a una empresa privada o entitat pública empresarial, que cotitzen a la Seguretat Social per Formació Professional i hagin obtingut de l’empresa la concessió d’aquest permís.
  1. Portar més d’un any d'antiguitat a l’empresa.
  1. No ser treballador de les Administracions Públiques ja que tenen el seu propi Acord de Formació.

PER A QUINES ACCIONS FORMATIVES PUC DEMANAR UN PIF?
La formació per a la qual es poden sol·licitar Permisos Individuals ha d'estar reconeguda mitjançant una titulació o una altra acreditació oficial, inclosos els títols de formació professional i els certificats de professionalitat. També està prevista la seva utilització per a l'accés als processos de reconeixement de les competències i qualificacions professionals.

COM PUC SOL·LICITAR-HO?
Mitjançant la presentació de l'imprès de sol·licitud a l'empresa, podent-ho gaudir una vegada que ho autoritzi la mateixa.

QUÈ ÉS FINANÇA AMB UN PIF?
El PIF sufraga els costos salarials de les hores en que un treballador o treballadora no està en el seu lloc de treball perquè està realitzant una acció formativa, ja sigui, assistint a classe, desplaçant-se fins al lloc on fa el curs, participant en una tutoria presencial...

Per aquest motiu l’empresa, que continuarà pagant-li el seu salari, es bonifica en els pagaments mensuals a la Seguretat Social aquests costos, fins a un límit de 200 hores per Permís i curs acadèmic o any natural.