dilluns, 11 de juny de 2018

Permisos i parentesc

A l'article 56 del nostre conveni s'especifica, entre d'altres, els permisos retribuïts dels que disposem per acompanyar i/o atendre als nostres parents:

Dies o hores
Causa
Parentesc
Fins a 3 dies
(5 si la persona treballadora ha de desplaçar-se més de 220km)
Accident o malaltia greus, intervenció quirúrgica, hospitalització, intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari Fins a segon grau de consanguinitat o afinitat
3 dies
(5 si la persona treballadora ha de desplaçar-se més de 220km)
Defunció d'un parentFins a segon grau de consanguinitat o afinitat
El mateix dia Casament d'un parentFins a segon grau de consanguinitat o afinitat
Màxim de 30h l'any (o part proporcional en funció de la jornada) Acompanyar a consulta mèdica un familiarFins a primer grau de consanguinitat o afinitat
10h anuals afegides a les 30h (o part proporcional) per acompanyar a consulta mèdica Rebre tractament per càncer (tumors malignes, melanomes i carcinomes), o per a la realització de proves diagnòstiques o de control invasives (colonoscòpies i similars)Cònjuge, parella o familiar fins a primer grau de consanguinitat

Però, què són els graus de consanguinitat i afinitat?
Són els vincles que tens amb diferents parents:
- El parentiu per consanguinitat és la relació entre persones unides per un vincle de sang, és a dir, que tenen almenys un ascendent en comú. 
- El parentiu per afinitat és el vincle que s'estableix entre un cònjuge i els parents consanguinis de l'altre.