dimarts, 20 de febrer del 2018

Funcions del personal vetllador

Com a vetllador/a que atens a alumnat amb NEE saps que has de fer milers de tasques diferents per garantir que aquests infants i joves puguin superar les barreres que es troben durant la jornada escolar. 

Però quines són les tasques "oficials" del personal de suport?1. Regulació de la conducta i inclusió:

  • Afavorir l’adquisició dels hàbits d’autonomia de l’alumne/a tant en els aspectes personals com els relacionats amb la vida escolar.
  • Potenciar la relació afectiva entre l'alumnat que presenta NEE i els seus companys i companyes i afavorir les relacions amb els seus iguals.

2. Seguretat, cura i higiene:

  • Intervenir, i si cal contenir físicament, l'alumnat en moments crítics per tal de preservar la seva seguretat i el correcte desenvolupament de la dinàmica del grup.
  • Donar suport, si cal, a la higiene personal d’aquest alumnat (canvi de bolquers, acompanyar WC, etc).
  • Tenir cura de les pròtesis que porta l’alumnat: vetllar pel bon ús i procurar que es mantinguin en bones condicions.
  • Si és el cas, curar o netejar aquells alumnes que presenten necessitats sanitàries (vàlvules, ferides, etc.).

3. Mobilitat i desplaçaments:

  • Ajudar l’alumnat, quan sigui necessari, en els seus desplaçaments dins de l’aula i pels espais del centre, amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, bastons, etc.). 
  • Col·laborar, si cal, en els moments d'entrada i sortida del centre.

4. Col·laborar en les tasques que determini la direcció del centre:
  • Aquesta última funció és el calaix de sastre on tot pot passar. Segurament gran part de la teva feina es podria incloure en aquest punt, oi? 

Enquesta
Volem donar a conèixer la teva realitat com a professional d'educació, fonamental per a l'escola inclusiva, i així tenir força per reclamar condicions adients a la teva tasca. 

És per aquest motiu que et demanem un  minut per omplir l'enquesta on recollirem la teva veu.


VETLLEM PELS NOSTRES DRETS!