dijous, 9 de febrer del 2023

Saps què és la jornada indirecta?

Art.48 Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya.

S'entén per dedicació indirecta tota aquella efectuada dins la jornada de treball que estigui relacionada amb l'activitat pròpia, com és ara temps de preparació, avaluacions, programació i altres tasques de naturalesa anàloga.

En els contractes iniciats, segons diu el III Conveni, es farà constar la frase ”la jornada de treball inclou el percentatge de jornada indirecta establert al Conveni col·lectiu.

 El lleure és clau en l'aprenentatge dels infants i el jovent. És una eina fonamental per a la inclusió, a més d'un espai amb intencionalitat pedagògica. 

Cal que es doti al personal que s'hi dedica, dels recursos necessaris per fer-ho bé. Hem de regular la seva jornada. S'ha d'incloure tota la feina que es fa quan els usuaris no hi són, però que és essencial per oferir una atenció amb intenció pedagògica i, per tant, una atenció educativa de qualitat.

Per aconseguir una atenció  educativa de qualitat
cal oferir les eines necessàries al personal que hi treballa

 La Federació d'Ensenyament de la USOC
reclama més hores 
d'atenció indirecta retribuïdes.