dijous, 10 de gener del 2019

NEE? QUÈ ÉS? QUI SE N'ENCARREGA?

La LOE a l'article 73, defineix als alumnes amb necessitat específica de suport educatiu (NESE), a aquells que requereixin, en un període o al llarg de tota l'escolarització, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta.

Després la LOMCE fila més prim indicant que és aquell alumnat que requereix una atenció educativa diferent de l'ordiaria per:
  • Presentar necessitats educatives especials.
  • Dificultats específiques d'aprenentatge.
  • TDAH (Trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat).
  • Altes capacitats intel·lectuals.
  • Incorporació tardana al sistema educatiu.
  • Condicions personals.
  • Historia escolar.
Enguany, ens diu el Consorci, que hi ha hagut una matrícula d'alumnes amb NEE de 21.542, un 11,9% del total matriculat el curs 18-19, dels que 19.825 ho han fet a centres ordinaris i 1.717 en centres d'Educació Especial.

A totes dues lleis es deixa a criteri "d'algú" donar o treure aquesta atenció específica, encara que poden necessitar un suport educatiu, això no implica aconseguir els recursos.

Només casos molt greus de disfunció motora, neurològica i també trastorns greus de comportament són afegits dins el grup dels que rebran especial atenció; deixant fora a la majoria d'alumnat, que segons la llei hauria de ser-hi sota l'aixopluc del suport educatiu.

Aleshores, sota quin criteri es pot facilitar o no la inclusió?, és lícit fer campanya entorn d'un nou model d'escola inclusiva sabent que a molts infants i joves se'ls hi nega?


A l'aula quins recursos realment hi ha?

Els docents, que es troben amb un alumnat nou, amb necessitat d'especial atenció. Requereixen formació especifica i temps afegit per programar el desenvolupament d'aquest alumnat al màxim de les seves possibilitats, i fer-ho amb dinàmiques inclusives.

Els/les monitors i les monitores de suport educatiu a l'aula. A aquests professionals de l'educació se'ls encomana l'objectiu de donar suport i acompanyar els alumnes amb NEE, treballar l'autonomia i la regulació de la conducta, afavorint la participació i l'aprenentatge dels alumnes i la seva l'autoregulació, així com assessorar a docents i al centre. 

Amb contractes per hores i amb categoria de monitors o monitores les administracions compten amb personal sobrequalificat en àrees relacionades amb la seva tasca, un personal perfecte per a cobrir la necessitat i a preus molt econòmics.

Des de la Federació d'Ensenyament de la USOC estem treballant per revertir aquesta situació i que els salaris i el temps de dedicació estiguin en consonància amb la responsabilitat que implica la nostra tasca.


Cal un reconeixement real de la diversitat a l'aula i de les necessitats que això representa per a no oferir serveis educatius excloents i cal també reconèixer la tasca professional de les persones que realitzen l'atenció directa als alumnes amb NEE, vetlladores i vetlladors, que cada dia treballen amb més motivació que recursos.