dilluns, 12 de novembre del 2018

Vetllem pels nostres drets!

Ets personal educatiu de suport a alumnes amb NEE o, 
com ens diuen col·loquialment personal VETLLADOR?  Ens trobem i parlem?