divendres, 15 de desembre del 2017

Activitats de lleure amb menors d'edat. Què diu la llei?

El Decret de Lleure 267/2016, de 5 de juliol, sobre les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, vol actualitzar, adaptar i simplificar l’anterior acord amb les realitats socials actuals. 

Destaquem que: 


  • Les activitats d’una durada igual o superior a 2 nits consecutives s’han de notificar. Si es fa la notificació telemàticament cal fer-ho fins a 7 dies abans de l’inici de l’activitat, en el cas de fer-ho presencialment s’ha de realitzar amb 20 dies d’antelació.
  • S’afegeixen les especialitats d’activitats esportives com casals esportius, estades o campus esportius i rutes esportives. 
  • Les activitats fisicoesportives com l’escalada, l’alta muntanya, etc., queden regulades pel decret 56/2003 on cal titulació especialitzada per poder-les realitzar.
  • Les activitats amb pernoctació s’han de dur a terme en instal·lacions inscrites al Registre d’instal·lacions destinades a infants i joves excepte en el cas de camp de treball, ruta o acampada.
  • Tot l’equip dirigent ha d’estar present sempre en l’activitat que es realitza. 
  • Tots els membres de l'equip dirigent i de suport han de tenir el certificat negatiu de Delictesde Naturalesa Sexual. 
  • Es modifiquen les ràtios que ha de complir l'equip de monitors/es i la titulació de l'equip dirigent. 

      M = monitor/a
      D = director/a

  • L'entitat de lleure ha de contractar una assegurança de responsabilitat civil amb uns límits mínims d'indemnització de 300.000 € per víctima i 1.200.000 € per sinistre.